Billie Eilish – bad guy [Cover by April Yang]

In this video

The lyrics of this song are a little negative, but we should still face life positively, and be a good guy. 「^_~」

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *