Haydn: Complete London Symphonies

In this video

Online purchasing and streaming: https://va.lnk.to/quintessencehaydnBC
For more information: https://www.brilliantclassics.com/articles/q/quintessence-haydn-complete-london-symphonies/

Composer: Joseph Haydn
Artist: Ádám Fischer (conductor)
Complete London Symphonies

00:00:00 Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D Major, Hob. I:93: I. Adagio – Allegro assai
00:08:13 Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D Major, Hob. I:93: II. Largo cantabile
00:14:24 Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D Major, Hob. I:93: III. Menuetto & trio
00:18:58 Joseph Haydn: Symphony No. 93 in D Major, Hob. I:93: IV. Finale. Presto ma non troppo

00:24:19 Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G Major, Hob. I:94: I. Adagio – Vivace assai
00:32:56 Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G Major, Hob. I:94: II. Andante
00:39:14 Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G Major, Hob. I:94: III. Menuet & trio
00:44:13 Joseph Haydn: Symphony No. 94 in G Major, Hob. I:94: IV. Finale. Allegro di molto

00:48:09 Joseph Haydn: Symphony No. 95 in C Minor, Hob. I:95: I. Allegro moderato
00:55:02 Joseph Haydn: Symphony No. 95 in C Minor, Hob. I:95: II. Andante
01:00:38 Joseph Haydn: Symphony No. 95 in C Minor, Hob. I:95: III. Menuetto & trio
01:05:38 Joseph Haydn: Symphony No. 95 in C Minor, Hob. I:95: IV. Finale. Vivace

01:09:24 Joseph Haydn: Symphony No. 96 in D Major, Hob. I:96: I. Adagio – Allegro
01:16:48 Joseph Haydn: Symphony No. 96 in D Major, Hob. I:96: II. Andante
01:23:30 Joseph Haydn: Symphony No. 96 in D Major, Hob. I:96: III. Menuetto & trio
01:29:11 Joseph Haydn: Symphony No. 96 in D Major, Hob. I:96: IV. Finale. Vivace assai

01:32:53 Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C Major, Hob. I:97: I. Adagio – Vivace
01:41:17 Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C Major, Hob. I:97: II. Adagio ma non troppo
01:49:08 Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C Major, Hob. I:97: III. Menuetto & trio
01:53:21 Joseph Haydn: Symphony No. 97 in C Major, Hob. I:97: IV. Finale. Presto assai

01:58:58 Joseph Haydn: Symphony No. 98 in B-Flat Major, Hob. I:98: I. Adagio – Allegro
02:07:02 Joseph Haydn: Symphony No. 98 in B-Flat Major, Hob. I:98: II. Adagio
02:14:21 Joseph Haydn: Symphony No. 98 in B-Flat Major, Hob. I:98: III. Menuet & trio
02:20:15 Joseph Haydn: Symphony No. 98 in B-Flat Major, Hob. I:98: IV. Finale. Presto

02:28:38 Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat Major, Hob. I:99: I. Adagio – Vivace assai
02:37:22 Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat Major, Hob. I:99: II. Adagio
02:45:51 Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat Major, Hob. I:99: III. Menuet & trio
02:51:48 Joseph Haydn: Symphony No. 99 in E-Flat Major, Hob. I:99: IV. Finale. Vivace

02:56:19 Joseph Haydn: Symphony No. 100 in G Major, Hob. I:100: I. Adagio – Allegro
03:04:11 Joseph Haydn: Symphony No. 100 in G Major, Hob. I:100: II. Allegretto
03:10:01 Joseph Haydn: Symphony No. 100 in G Major, Hob. I:100: III. Menuet & trio
03:15:15 Joseph Haydn: Symphony No. 100 in G Major, Hob. I:100: IV. Finale. Presto

03:20:38 Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D Major, Hob. I:101: I. Adagio – Presto
03:29:00 Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D Major, Hob. I:101: II. Andante
03:37:17 Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D Major, Hob. I:101: III. Menuet & trio
03:45:43 Joseph Haydn: Symphony No. 101 in D Major, Hob. I:101: IV. Finale. Presto

03:50:28 Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B=Flat Major, Hob. I:102: I. Largo – Allegro vivace
03:59:27 Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B=Flat Major, Hob. I:102: II. Adagio
04:05:37 Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B=Flat Major, Hob. I:102: III. Menuetto & trio
04:12:26 Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B=Flat Major, Hob. I:102: IV. Finale. Presto

04:17:08 Joseph Haydn: Symphony No. 103 in E-Flat Major, Hob. I:103: I. Adagio – Allegro con spirit
04:26:33 Joseph Haydn: Symphony No. 103 in E-Flat Major, Hob. I:103: II. Andante più tosto allegretto
04:37:03 Joseph Haydn: Symphony No. 103 in E-Flat Major, Hob. I:103: III. Menuet & trio
04:42:14 Joseph Haydn: Symphony No. 103 in E-Flat Major, Hob. I:103: IV. Finale. Allegro con spirit

04:47:34 Joseph Haydn: Symphony No. 104 in D Major, Hob. I:104: I. Adagio – Allegro
04:56:23 Joseph Haydn: Symphony No. 104 in D Major, Hob. I:104: II. Andante
05:04:47 Joseph Haydn: Symphony No. 104 in D Major, Hob. I:104: III. Menuetto & trio
05:10:05 Joseph Haydn: Symphony No. 104 in D Major, Hob. I:104: IV. Finale. Spiritoso

Social media:
Brilliant Classics Facebook: https://brilliant-classics.lnk.to/Fac…
Brilliant Classics Instagram: https://brilliant-classics.lnk.to/Ins…

Spotify Playlists:
Brilliant Classics Spotify: https://brilliant-classics.lnk.to/Spo…
New Classical Releases: https://brilliant-classics.lnk.to/New…
The Best of Liszt: https://brilliant-classics.lnk.to/Pla…
The Best of Bach: https://brilliant-classics.lnk.to/Bes…
Most Popular Piano Music: https://brilliant-classics.lnk.to/Mos…
Beautiful Classical Music: https://brilliant-classics.lnk.to/Bea…

#BrilliantClassics #Haydn #Quintessence

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *