Mozart: Complete Symphonies Vol.1

In this video

Download & Streams: https://brilliant-classics.lnk.to/Mozart-Complete-Symphonies
More information: https://www.brilliantclassics.com/articles/m/mozart-complete-symphonies/

Social Media:
Facebook: https://brilliant-classics.lnk.to/Facebook
Instagram: https://brilliant-classics.lnk.to/Instagram

Spotify Playlists:
Brilliant Classics Spotify: https://brilliant-classics.lnk.to/Spotify
Classical Piano Music: https://brilliant-classics.lnk.to/ClassicalPianoMusic
The best of Liszt: https://brilliant-classics.lnk.to/Playliszt
The best of Bach: https://brilliant-classics.lnk.to/BestOfBachPlaylist
Most popular piano music: https://brilliant-classics.lnk.to/MostPopularPiano
Beautiful classical Music: https://brilliant-classics.lnk.to/BeautifulClassicalMelodies

Tracklist:
00:00:00 Symphony No.1 in E-Flat, K. 16: I. Molto allegro
00:05:57 Symphony No.1 in E-Flat, K. 16: II. Andante
00:11:01 Symphony No.1 in E-Flat, K. 16: III. Presto
00:12:41 Symphony No. 4 in D, K. 19: I. Allegro
00:15:04 Symphony No. 4 in D, K. 19: II. Andante
00:18:51 Symphony No. 4 in D, K. 19: III. Presto
00:22:03 Symphony in F, K. 19 A: I. Allegro assai
00:27:07 Symphony in F, K. 19 A: II. Andante
00:31:50 Symphony in F, K. 19 A: III. Presto
00:33:22 Symphony No. 5 in B-Flat, K. 22: I. Allegro
00:36:07 Symphony No. 5 in B-Flat, K. 22: II. Andante
00:38:13 Symphony No. 5 in B-Flat, K. 22: III. Molto allegro
00:39:41 Symphony No. 6 in F, K. 43: I. Allegro
00:45:12 Symphony No. 6 in F, K.43: II. Andante
00:50:25 Symphony No. 6 in F, K. 43: III. Menuetto & trio
00:52:23 Symphony No. 6 in F, K. 43: IV. Allegro
00:56:14 Symphony No. 45 in D, K. 45: I. Molto allegro
00:58:52 Symphony No. 45 in D, K. 45: II. Andante
01:00:50 Symphony No. 45 in D, K. 45: III. Menuetto & trio
01:04:34 Symphony No. 45 in D, K. 45: IV. Molto allegro
01:07:18 Symphony No. 8 in D, K. 48: I. Allegro
01:11:47 Symphony No. 8 in D, K. 48: II. Andante
01:15:23 Symphony No. 8 in D, K. 48: III. Menuetto & Trio
01:19:16 Symphony No. 8 in D, K. 48: IV. Molto Allegro
01:22:46 Symphony No. 9 in C, K. 73: I. Allegro
01:25:56 Symphony No. 9 in C, K. 73: II. Andante
01:29:38 Symphony No. 9 in C, K. 73: III. Menuetto & Trio
01:32:42 Symphony No. 9 in C, K. 73: IV. Molto Allegro
01:34:58 Symphony No. 10 in G, K. 74: I. Allegro – Andante
01:40:23 Symphony No. 10 in G, K. 74: II. Allegro
01:42:40 Symphony No. 12 in G, K. 110: I. Allegro
01:49:01 Symphony No. 12 in G, K. 110: II. Andante
01:53:03 Symphony No. 12 in G, K. 110: III. Menuetto & Trio
01:57:04 Symphony No. 12 in G, K110: IV. Allegro
01:59:02 Symphony No. 13 in F, K. 112: I. Allegro
02:04:18 Symphony No. 13 in F, K. 112: II. Andante
02:07:28 Symphony No. 13 in F, K. 112: III. Menuetto & Trio
02:09:40 Symphony No. 13 in F, K. 112: IV. Molto Allegro
02:12:02 Symphony No. 14 in A, K. 114: I. Allegro moderato
02:19:49 Symphony No. 14 in A, K. 114: II. Andante
02:24:12 Symphony No. 14 in A, K. 114: III. Menuetto & Trio
02:27:45 Symphony No. 14 in A, K. 114: IV. Molto allegro
02:32:32 Symphony No. 15 in G, K. 124: I. Allegro
02:37:57 Symphony No. 15 in G, K. 124: II. Andante
02:42:33 Symphony No. 15 in G, K. 124: III. Menuetto & trio
02:44:47 Symphony No. 15 in G, K. 124: IV. Presto
02:46:57 Symphony No. 16 in C, K. 128: I. Allegro maestoso
02:51:36 Symphony No. 16 in C, K. 128: II. Andante grazioso
02:57:01 Symphony No. 16 in C, K. 128: III. Allegro
03:01:05 Symphony No. 17 in G, K. 129: I. Allegro
03:07:23 Symphony No. 17 in G, K. 129: II. Andante
03:12:52 Symphony No. 17 in G, K. 129: III. Allegro
03:15:46 Symphony No. 20 in D, K. 133: I. Allegro
03:23:01 Symphony No. 20 in D, K. 134: II. Andante
03:28:51 Symphony No. 20 in D, K. 135: III. Menuetto & Trio
03:32:56 Symphony No. 20 in D, K. 136: IV. Allegro
03:38:45 Symphony No. 21 in A, K. 134: I. Allegro
03:45:55 Symphony No. 21 in A, K. 135: II. Andante
03:51:10 Symphony No. 21 in A, K. 136: III. Menuetto & Trio
03:54:26 Symphony No. 21 in A, K. 137: IV. Allegro
03:59:32 Symphony No. 22 in C, K. 162: I. Allegro assai
04:03:07 Symphony No. 22 in C, K. 163: II. Andantino grazioso
04:06:04 Symphony No. 22 in C, K. 164: III. Presto assai
04:07:57 Symphony No. 23 in D, K. 181: I. Allegro spiritoso
04:13:17 Symphony No. 23 in D, K. 182: II. Andantino grazioso
04:15:16 Symphony No. 23 in D, K. 183: III. Presto assai
04:17:27 Symphony No. 27 in G, K. 199: I. Allegro
04:24:05 Symphony No. 27 in G, K. 199: II. Andantino grazioso
04:28:55 Symphony No. 27 in G, K. 199: III. Presto
04:35:09 Symphony No. 28 in C, K. 200: I. Allegro spiritoso
04:42:27 Symphony No. 28 in C, K. 200: II. Andante
04:50:11 Symphony No. 28 in C, K. 200: III. Menuetto & Trio
04:54:30 Symphony No. 28 in C, K. 200: IV. Presto
05:00:00 Symphony No. 30 in D, K. 202: I. Molto allegro
05:05:59 Symphony No. 30 in D, K. 202: II. Andantino con moto
05:11:10 Symphony No. 30 in D, K. 202: III. Menuetto & Trio
05:15:27 Symphony No. 30 in D, K. 202: IV. Presto

LEAVE YOUR COMMENT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *